Primaria Concesti

REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Botosani

Autor:  
Publicat: 25-11-2014
Video (0)   Foto (0)   Comentarii (0)   Vizualizari (1450)  

  Regulament PDF

Regulament de Salubrizare

REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul  Botosani pentru urmatoarele activitati, conform Legii 101 / 2006:

 

 

-         colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

-         organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

-         colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

-         operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;

-         sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;

-         administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS:

Capitolul 1- DISPOZITII GENERALE

SECTIUNEA 1 – Domeniu de aplicare;

SECTIUNEA 2  - Accesul la Serviciu

SECTIUNEA 3 - Documentația tehnica

SECTIUNEA 4 - Îndatoririle personalului operativ

Capitolul 2- ASIGURAREA SERVICIULUI SI CONDITIILE DE FUNCTIONARE

SECŢIUNEA 1 -  Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.

SECŢIUNEA 2 - Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

SECŢIUNEA 3 - Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor

SECŢIUNEA 4 - Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare

SECTIUNEA 5 - Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare

SECTIUNEA 6 - Operarea / administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare

SECTIUNEA 7 - Sortarea deşeurilor de către producători

SECTIUNEA 8 - Depozitarea deşeurilor în Centrele de colectare

Capitolul 3 – DREPTURI SI OBLIGATII

SECTIUNEA 1  Drepturile si obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

SECTIUNEA 2  Drepturile si obligațiile utilizatorilor

 

Capitolul 4 –DETERMINAREA CANTITATILOR SI VOLUMULUI DE LUCRARI PRESTATE

 

Capitolul 5 INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE A SERVICIULUI

 

Capitolul 6 DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

 

Capitolul 7 TERMENII SI NOTIUNILE UTILIZATE

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

 

Art. 1.   

1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare a judeţului Botoșani (care va fi denumit în continuare Serviciul), înființat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituțiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul judeţului respectiv urmatoarele activităţi:

·         colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

·         organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

·         colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

·         operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;

·         sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;

·         administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

Celelate activitati ale serviciului de salubrizare, vor fi organizate la nivel local potrivit deciziei fiecarei unitatati administrativ-teritoriale.

2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic privind desfășurarea Serviciului, definind modalitățile si condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea Serviciului, indicatorii de performanta, condițiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator, având la baza următoarele acte normative:

·         Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor;

·         Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

3) Prevederile prezentului regulament se aplica si la: exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi echipamentelor din Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

4) Operatorul Serviciului, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea Serviciului se va conforma prevederilor prezentului regulament.

5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Județean Botoșani sau Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoproces Botosani (ADI), poate aproba ulterior şi alți indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru Serviciu, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

Asociatia de dezvoltare intercomunitara ADI Ecoproces Botosani, (denumita in continuare ADI), s-a constituit in baza contractului de asociere încheiat intre toate unitățile administrativ teritoriale din județul Botosani respectiv, 2 municipii, 5 orașe, si 71 de comune, impreuna cu Consiliul Judetean Botosani, la data de 19.10.2009. Contractul de asociere s-a incheiat in scopul realizarii proiectului de interes comun “Sistem integrat de management al deseurilor din Judetul Botosani” in vederea realizarii proiectului si gestiunii activitatilor specifice privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor de tip municipal.

Partile contractului de asociere au înființat  ADI ECOPROCES Botosani, cu obiect de activitate serviciul de salubrizare, fiind persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica, conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației locale, Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati  publice, HG nr. 855/2008, pentru aprobarea actelor constitutive cadru ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara cu obiect de activitate „serviciul de utilitati publice” si ale OG nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, in scopul derularii proiectului si furnizării in comun a serviciilor prin gestiune delegata.

ADI s-a constituit in temeiul unui statut si al unui act constitutiv aprobat de fiecare dintre membrii săi, prin hotărâri ale Consiliului Județean Botoșani si ale consiliilor locale. Conducerea ADI are in structura, Adunarea Generala ca organ de conducere, Președintele, Consiliul Director si Comisia de cenzori.

Pe baza mandatului dat de fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte, către ADI aceasta din urma, poate delega gestiunea serviciului public de salubrizare in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale din Judetul Botosani.

Judetul Botosani a fost impartit in 5 zone de transfer, astfel cum este prezentat in Anexa 2 la prezentul regulament.

Operatorii colectori din zonele 1, 2, 3 si 5 vor transporta deseurile menajere mixte si reciclabile la statiile de transfer aferente fiecarei zone, unde vor fi preluate de operatorul statiei de transfer. Exceptie de la aceasta regula face operatorul de colectare din zona IV care transporta deseurile colectate din unitatile administrativ-teritoriale arondate acestei zone direct la centru de management al deseurilor (CMID) de la Stauceni.

La preluare, deseurile vor fi cantarite, iar pe baza cantitatilor de deseuri predate la statiile de transfer, operatorul de colectare va factura serviciile catre autoritatile administratiei publice locale ale fiecarei unitati administrativ-teritoriale arondate zonei de transfer, pe baza unei situatii intocmite de catre ADI in functie de cantitatea de deseuri inregistrata la statia de transfer, rata de generare si populatia fiecarei unitati administrativ-teritoriale. Plata facturilor se face numai după confirmarea datelor furnizate de către operator autorității contractante prin rapoartele lunare.

Deseurile vor fi preluate de la statiile de transfer de catre operatorul CMID Stauceni, care va asigura si transportul acestora de la statiile de transfer la CMID.

Operatorul CMID va presta activitatile de sortare si depozitare a deseurilor, inclusiv administrarea  depozitului si valorificarea deseurilor reciclabile, cu o singura exceptie, respectiv, deseurile de sticla vor fi valorificate de catre operatorii de colectare direct catre reciclator.

ADI, in calitate de mandatar/reprezentant al unitatilor administrativ-teritoriale, are responsabilitati in principal in ceea ce priveste delegarea gestiunii Serviciului si monitorizarea activitatilor Serviciului prezentate  la art. 2, lit.a)-c), iar Judetul Botosani, prin Consiliul Judetean Botosani, este responsabil pentru delegarea gestiunii si pentru monitorizarea activitatilor de la art. 2 lit. d)-f), cu exceptia cazului in care acestea nu sunt delegate ADI.

Pentru evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor la nivel județean, este necesara centralizarea datelor rezultate din monitorizarea contractelor de operare la nivelul județului. Evaluarea se va realiza de către ADI impreuna cu UMP din cadrul CJ Botosani, pe baza raportărilor specifice și a rapoartelor de monitorizare anuală aferente tuturor contractelor de colectare, transport, sortare, tratare și depozitare din județ.

Art. 2.   

Prezentul regulament se aplica următoarelor activitati ale Serviciului:

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

b) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;

e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;

f) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

 

Art. 3.   

Modul de organizare şi funcționare a Serviciului trebuie sa se realizeze pe baza următoarelor principii:

a)protecţia sănătăţii populaţiei;

b)autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;

c)responsabilitatea faţă de cetăţeni;

d)conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

e)asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

f)tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

g)nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;

h)transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;

i)administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici;

j)securitatea serviciului;

k)dezvoltarea durabilă.

 

Art. 4.   

1) Serviciul se realizează prin intermediul unei infrastructuri specifice care, împreună cu utilajele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare.

2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcțional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi utilaje specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

a) puncte de colectare separata a deșeurilor;

b) stațiile de transfer de la Dororhoi, Saveni, Stefanesti, Flamanzi, prezentate in Anexa 2, la prezentul regulament.

c) statia de sortare a deseurilor din cadrul CMID Stauceni;

d) baze garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

e) depozitul de deseuri din cadrul CMID Stauceni;

f) mijloace de transport, containere pentru colectare deșeuri.

 

 

Art. 5.   

Serviciul trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Județean/ADI pe baza indicatorilor de performanta cadru, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

 

SECTIUNEA 2  - Accesul la Serviciu

 

Art. 6.   

1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul judeţului Botoșani, unde este organizat Serviciul, au garantat dreptul de a beneficia de acesta.

2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind Serviciul, la indicatorii de performanţă ai Serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale ale contractului de delegare.

3) Operatorul Serviciului este obligat ca prin modul de prestare să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autoritatilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului.

4) Operatorul Serviciului este obligat să asigure continuitatea acestuia conform programului aprobat de Consiliul Județean / ADI, cu excepția cazurilor de forța majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare..

 

SECTIUNEA 3 - Documentația tehnica

 

Art. 7.   

1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care asigură Serviciul, pe raza administrativ-teritorială județului Botoșani.

2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente.

3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.

 

Art. 8.   

1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare prestate, următoarele documente:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;

c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

e) cărţile tehnice ale construcţiilor;

f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;

g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc;

i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:

1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;

2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări;

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

4. procese-verbale de punere în funcţiune;

5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;

6.procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;

7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;

j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;

k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;

l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;

m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;

n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;

o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;

p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;

q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

s) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu.

2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la „Cartea tehnică a construcţiei".

Art. 9.   

1) Consiliul Judeţean Botoşani/ADI „ECOPROCES”, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată Serviciul, au obligaţia să-si organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. 1, organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă, la cererea autorităţilor de inspecţie.

2) La încheierea activității, operatorul va preda CJ/ADI, pe baza de proces-verbal, întreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

3) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor menționa:

a) data întocmirii documentului;

b) numărul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a întocmit documentul;

d) numărul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecărei revizii sau actualizări;

g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării.

 

SECTIUNEA 4 - Îndatoririle personalului operativ

 

Art. 10.                      

1) Personalul de deservire operativa se compune din toți salariații care deservesc activităţile aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), destinate prestării Serviciului având ca sarcină principală supravegherea sau asigurarea prestării in mod nemijlocit a activităţilor contractate.

2) Subordonarea pe linie operativă si tehnico-administrativa, precum si obligațiile, drepturile si responsabilitățile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in procedurile operaționale.

3) Locurile de munca in care este necesara desfășurarea activității se stabilesc de operator in procedurile proprii in funcție de:

a) gradul de periculozitate a locului de munca;

b) gradul de automatizare a utilajelor şi echipamentelor;

c) gradul de siguranța necesar in asigurarea Serviciului;

d) necesitatea supravegherii utilajelor şi activităților.

 

Art. 11.                      

În timpul prestării Serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea activităţilor contractate, in conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru si dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnico-administrativa.

 

 

Capitolul 2                Asigurarea „Serviciului” si conditiile de functionare

SECŢIUNEA 1 -  Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.

 

 

Art. 12.                      

Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deşeuri trebuie să cunoască:

·         tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate;

·         cerinţele tehnice generale;

·         măsurile de precauţie necesare;

·         informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente.

 

Art. 13.                      

Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiţii încât să se asigure:

·         protejarea sănătăţii populaţiei;

·         protecţia mediului înconjurător;

·         menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor;

·         conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora.

 

Art. 14.                      

1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip.

2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deşeuri municipale, în recipiente de culori diferite, aferente fiecărui tip de deşeu, puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Botoşani / Membrii ADI sau care vor fi puse la dispozitie contra cost. Acestea pot fi asigurate si de catre operator daca se va impune, cu aprobarea prelabila a ADI iar valoarea acestora va fi recuperata prin tarif.

Precolectarea deseurilor se va face pe platforme special amenajate. O unitate-platformă este o parte din platformă alocată unui singur container de 1,1 m3. 1 container va deservi 120 de locuitori în mediul urban, respectiv 90 de locuitori în mediul rural. Acolo unde densitatea populaţiei este foarte mică (mai puţin de 7 locuitori/ha), se vor amplasa mai multe containere, pentru a se evita o distanţă exagerată între locuinţe şi cel mai apropiat container (preferabil mai mică de 200 m). In vederea realizării activitatii de colectare, operatorul care asigura activitatea de colectare si transport se va asigura ca in  punctele amenajate recipientele de colectare au capacitatea de înmagazinare corelata cu numărul de utilizatori arondați si cu ritmicitatea de ridicare in funcție de frecventa stabilita asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

3) Punctele de colectare sunt echipate cu containere de 1,1 m3. Sunt prevăzute containere separate pentru (1) hârtie şi carton (doar în mediul urban), (2) plastic şi metal şi (3) sticlă (culori neseparate). Containerul pentru deşeurile de hârtie va colecta şi hârtia ce nu provine din ambalaje, în scopul micşorării suprafeţei de depozitare a hârtiei şi al îmbunătăţirii calităţii amestecului de hârtie. Containerele vor fi colorate diferit faţă de containerele pentru deşeurile reziduale, pentru a transmite astfel un semnal vizual clar utilizatorilor în privinţa diverselor tipuri de deşeuri colectate separat. Containerele vor avea capace diferite, corespunzător tipului de deşeuri colectat. Containerele vor avea sistem de încuiere, pentru a nu fi furate. Cele din metal vor fi utilizate pentru fracţiile de sticlă, ceea ce va mări sarcina utilă. (Containerele si recipientele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale conținute in deșeurile municipale si asimilabile acestora vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului si gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administrației si internelor.)

4) Fracțiunea biodegradabila din deșeurile municipale si asimilabile acestora va fi colectata separat in containere sau recipiente special destinate acestui scop si vor fi transportate si predate separat.

5) Deşeurile specifice predominant vegetale, in mediul rural si urban-case, vor fi compostate in mod individual de catre utilizatori prin unitati de compostare individuale, iar cele din mediul urban, precolectate din parcuri, curţi şi grădini, se transportă în vederea reciclării prin compostare la  statia de compostare sau compostarea este realizata in situ, pana la realizarea statie de compostare.

5) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale.

6) Deşeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deşeurilor agricole pe drumurile aparţinând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepţia operatorilor serviciului de salubrizare.

Art. 15.                      

1) Colectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac, respectiv eurocontainere de 1,1 mc amplasate pe platforme special amenajate..

2) In funcţie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 14 alin. 2.

3) Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile acestora vor fi inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administraţiei şi internelor.

4) În vederea realizării activităţii de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare şi transport va dota punctele amenajate in acest scop, conform legii, cu recipiente de colectare, iar in cazul in care acestea sunt dotate sa se asigure de buna lor functionare, iar in caz de defectare sa asigure inlocuirea acestora cu recipienti de colectare similari.

Art. 16.                      

1) Operatorul împreună cu unitatile administrativ-teritoriale, membre ADI, au obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri din aria administrativă, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare activităţii de precolectare şi colectare.

2) Consiliile locale arondate proiectului, incluse in ADI, vor institui taxe speciale in cazul prestațiilor de care beneficiază producătorii de deșeuri individuali fara contract si obligația acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru acestia.

3) Operatorul are obligatia, in conditiile alin.(2), de a colecta si din spatiile de colectare apartinand producatorilor de deseuri din sectorul Comercial, Industrial si Institutional (CII), chiar daca acestia nu au contract de prestare incheiat cu acesta.

 

Art. 17.                      

1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării.

2) Containerele si recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile acestora vor fi inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al Ministrului Mediului si Gospodăririi Apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al Ministrului Administraţiei si Internelor. In vederea prevenirii utilizării fară drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fară ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile.

3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare sau ritmicitatea, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor.

4) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public şi persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului.

5) Pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii care nu sunt prevăzute cu tobogan pentru evacuarea deşeurilor, spaţiile de colectare exterioare puse la dispoziţie de unitatea administrativ teritoriala, se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spaţii vor fi împrejmuite şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deşeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 5 m.

6) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor, care se vor realiza prin grija unitatilor administrativ-teritoriale, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate şi, în cazul în care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din exfiltraţii sau a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic prin grija operatorului.

7) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

 

Art. 18.                      

1) Colectarea deseurilor neselectionate sau predominant organice din deseurile municipale si a celor biodegradabile, dupa caz, in functie de sezon si de categoria utilizatorului, se realizeaza astfel:

Frecvenţa de colectare a desurilor municipale din mediul urban va fi de 6 ori/saptamana, iar din mediul rural de  2 ori/saptamana.

2) Intervalul intre doua colectari prevazut la alin. (1)  poate fi modificat cu avizul autoritatii de sanatate publica teritoriala.

3) Colectarea deseurilor in mod selectiv se va realiza la intervalul de timp stabilit de operator impreuna cu Consiliul Judetean/ADI, in functie de cantitatile colectate si de volumul recipientelor de colectare.

4) Numarul de recipiente de colectare a deseurilor municipale este stabilit conform Caietului de Sarcini

 

Art. 19.                      

Colectarea deşeurilor selecţionate se realizează la un interval de timp stabilit de operator împreună cu unitatea administrativ teritoriala, instiintand despre aceasta ADI. Containerele pentru deseuri reciclabile vor fi ridicate astfel: o dată sau de două ori pe săptămână (mediul urban) şi o dată la două săptămâni (mediul rural). Containerele pentru deseuri reziduale vor fi ridicate de 6 ori/săptămână (în mediul urban) sau de 2 ori/săptămână (în mediul rural). Pentru a asigura colectarea în totalitate a deşeurilor şi a evita depozitarea ilegală, se va suplimenta numărul containerelor amplasate în puncte cu acces adecvat pe şosea situate în apropierea locuinţelor din zone îndepărtate sau inaccesibile; astfel, producătorii de deşeuri vor putea să ducă deşeurile la aceste puncte mai uşor accesibile.

 

Art. 20.                      

Colectarea deşeurilor municipale se poate face în următoarele moduri:

a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

b) colectarea în containere închise;

c) colectarea prin schimb de recipiente;

d) colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator;

e) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului.

 

Art. 21.                      

1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.

3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate.

5) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

In cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum şi suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deşeuri.

7) Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii.

Art. 22.                      

Consiliul județean Botoșani, nu poate aplica tarife diferenţiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale.

 

Art. 23.                      

1) Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de operatorul activitatii de transport al deseurilor, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.

3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu sigla operatorului.

4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţilor şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor.

5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu.

6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost stabilite de către Operator si aprobate de catre Consiliul Județean Botoșani/ADI Ecoproces..

7) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător, numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţia de epurare a apelor uzate.

 

Art. 24.                      

1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de catre ADI ECOPROCES trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se vor utiliza în această perioadă şi programul de colectare. In acest caz, unitatile administrativ-teritoriale care aproba sau executa lucrari la infrastructura serviciului sau la caile de acces aferente utilizarii infrastructurii serviciului, vor anunta ADI ECOPROCES si Operatorul cu privire la executarea acestor lucrari cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor

2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor colectate de la utilizatori , operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie  la

 

Art. 25.                      

1) După colectare, deşeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

2) Judetul Botosani este impartit in 5 zone de colectare, iar fiecarei zone de colectare ii corespunde o statie de transfer sau CMID in cazul zonei IV, asa cum este aratat in Anexa 2 la prezentul regulament. Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deşeurilor municipale dacă în zona de colectare, există staţie de sortare/tratare.

3) Operatorul de colectare va transporta deseurile colectate la statia de transfer din zona deservita/CMID, fiindu-i interzis in mod ferm sa duca deseurile colectate intr-o zona la statia de transfer aferenta altei zone de colectare.

Art. 26.                      

Agentii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii:

a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor;

b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente;

c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase;

d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;

e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament;

d) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

e) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

 

Art. 27.                      

Operatorii care asigură activitatea de colectare şi transport al deşeurilor au şi următoarele obligaţii:

a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte zona de colectare, unitatea administrativ-teritoriala, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;

b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale;

c) să proceseze, conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare, deşeurile din construcţii colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public;

d) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale/ADI.

 

 

Art. 28.                      

1) Instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi persoanele fizice deţinătoare de deşeuri de ambalaje au obligaţia să depună, selectiv, ambalajele şi deşeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripţionate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate, stabilite de autorităţile administraţiei publice locale/ADI .

2) Tipul şi numărul de containere trebuie alese în funcţie de condiţiile şi tipurile de materiale din ambalaje.

3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie uşor accesate de populaţie (în apropierea locuinţelor), manipularea şi depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locaţiile să fie uşor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei şi să poată fi spălate/curăţate/dezinfectate la locul de amplasare.

 

SECŢIUNEA 2 - Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

 

Art. 29.                      

1) Deşeurile provenite din locuinte, care constau în deşeuri solide de regula de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare a deşeurilor municipale.

2) Deşeurile provenite din locuinte se vor colecta periodic şi vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredinţată, la staţia de sortare.

3) Deşeurile provenite din locuinte vor fi depozitate de deţinătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de  unitățile administrativ teritoriale şi amenajate în acest scop şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de unitatea administrativ teritoriala sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.

4) Colectarea deşeurilor provenite din locuinte se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor şi cantităţilor acestora. In această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi oră decât cele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale în cadrul programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate cu capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

 

Art. 30.                      

1) Deşeurile voluminoase provenite de la populaţie, agentii economici sau institutiile publice — mobilă, obiecte casnice, deşeuri textile, vegetale, lemnoase — vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat împreuna cu unitatea administrativ teritoriala/ADI unde Operatorul isi desfasoara activitatea şi comunicat populaţiei.

 

 

Art. 31.                      

1) Unităţile administrativ teritoriale împreună cu operatorul au obligaţia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.

2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase, incluzându-se în acestea şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deşeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

3) În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special în acest scop.

4) Punctele de colectare se amplasează în locuri şi la distanţe care să asigure un acces uşor, ţinând seama în special de densitatea populaţiei.

5) La punctele de colectare operatorul are obligaţia de a prelua DEEE de la posesorii finali şi distribuitori.

6) Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

7) După terminarea acţiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare şi spălare.

 

Art. 32.                      

1) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase din care să rezulte:

a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la staţia de sortare, în vederea sortării;

b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat;

d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;

e) cantităţile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

f) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.

 

 

Art. 33.                      

1) Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeuri solide rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri. în mod uzual, aceste deşeuri conţin pământ vegetal, nisip, pietriş, substanţe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn şi altele asemenea.

 

Art. 34.                      

1) Deşeurile provenite din activităţile de construcţii şi demolări se colectează prin grija deţinătorului şi sunt transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii, în depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deşeuri.

2)

Eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către autoritatile administratiei publice locale este condiţionată de existenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deşeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări şi construcţii.

Executantul lucrării are obligaţia de a precolecta deşeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate proprii sau puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare.

Transportul, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activităţile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

3) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deşeurilor provenite din activitatea de construcţii şi demolări în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale.

4) Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului.

5) În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.

 

Art. 35.                      

1) Depozitarea deşeurilor neutralizate se face cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deşeuri de pe raza județului Botoșani.

 

Art. 36.                      

1) Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi supuse proceselor de reciclare şi recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activităţi după ce au fost supuse procesării, neutralizării şi pretratării în staţii de sortare.

2) Deşeurile din construcţii şi demolări pot fi tratate atât separat de deşeurile municipale, cât şi împreună cu acestea, cu excepţia cazului în care în componenţa acestora se regăsesc substanţe sau materiale clasificate ca fiind periculoase.

 

Art. 37.                      

1) Materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deşeuri şi se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul.

2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcţii şi demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi inscripţionarea acestora cu avertizarea „PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparţinând producătorului de deşeu, în spaţiu îngrădit.

3) În autorizaţia de construire trebuie să se menţioneze actele normative care reglementează gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări şi regimul deşeurilor periculoase.

 

Art. 38.                      

Deşeurile rezultate din construcţii, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza municipiului Botoşani, cât şi în alte localităţi.

 

Art. 39.                      

Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale.

 

SECŢIUNEA 3 - Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor

 

Art. 40.                      

1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică.

2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare şi neutralizare a deşeurilor în instalaţii proprii sau ale unor terţi autorizaţi pentru aceste activităţi.

3) Metodele şi tehnologiile de neutralizare a deşeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar.

 

Art. 41.                      

1) La neutralizarea prin compostare a deşeurilor organice biodegradabile se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiţii de colectare separată a acestui tip de deşeuri.

2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare.

 

Art. 42.                      

1) Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă aviz de funcţionare conform legislaţiei în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

 

Art. 43.                      

1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalaţiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentaţia necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să accepte recepţia deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de coincinerare.

3) Trebuie cunoscute:

a) compoziţia fizică şi, în măsura posibilului, compoziţia chimică a deşeurilor;

b) toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

c) riscurile inerente deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

 

 

 

Art. 44.                      

Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente.

 

SECŢIUNEA 4 - Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare

 

Art. 45.                      

Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă numai  la depozitul conform Stauceni, amenajat conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare aplicabile depozitelor de deseuri si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea

 

Art. 46.                      

Operatorul care tratează, stochează sau depozitează deşeuri în depozite trebuie să deţină autorizaţie eliberată de autoritatea competentă, care să prevadă cel puţin;

a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate;

b) cerinţele tehnice generale;

c) măsurile de precauţie necesare;

d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri.

 

Art. 47.                      

Următoarele deşeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:

a) deşeuri lichide;

b) deşeuri care, în condiţiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

c) deşeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecţioase conform normativelor în vigoare;

d) anvelope uzate întregi, cu excepţia anvelopelor utilizate ca material de construcţie în depozit.

e) orice alt tip de deşeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele normative în vigoare.

 

Art. 48.                      

1)Depozitele pentru deşeurile municipale şi staţiile de transfer se amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii.

2) Deşeurile municipale pot fi depozitate temporar în următoarele spaţii:

a) la locul de producere;

b) în punctele de precolectare;

c) în staţiile de transfer, de la Dorohoi, Saveni, Stefanesti, Flamanzi;

d) în statia de sortare amplasata in incinta depozitului conform de la Stauceni;

e) în staţiile de prelucrare şi tratare.

3) Depozitarea temporară în staţiile de transfer şi sortare a deşeurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.

4) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

5)

Operatorii de salubrizare care prestează activităţi de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale in zona Botosani (zona IV), vor preda aceste deşeuri numai la depozitul controlat de deşeuri de la Stauceni.

 

Art. 49.                      

1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării acestora în depozitul conform de la Stauceni. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.

2) Operatorulre administrează depozitul de deseuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deseurilor intr-o anumita categorie de depozit pe baza analizei:a)  măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă;

b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de impermeabilizare şi de tratare a levigatului;

c)  protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei;

d)  protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă:

a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei totale;

b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor;

c) cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deşeurilor organice;

d) limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi;

e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil dăunători/periculoşi;

f) proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.

 

Art. 50.                      

1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele cu caracter normativ în vigoare.

2) Operatorii care realizează activitatea de sortare a deşeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului sortat ce urmează să fie depozitat.

3) Operatorii care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor trebuie să aibă o evidenţă strictă a deşeurilor pe care le colectează pe utilizatori şi să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului transportat ce urmează să fie sortat.

 

 

SECTIUNEA 5 - Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare

 

Art. 51.                      

1) Pentru reducerea volumului, a cantităţii, facilitând manevrarea, şi pentru creşterea gradului de recuperare, deşeurile destinate depozitării trebuie sortate. În cadrul stației de sortare vor fi sortate și deșeurile reciclabile asimilabile celor menajere, precum și deșeurile de ambalaje rezultate de la industrie, comerț și instituții.

Tipurile de deșeuri care vor fi sortate sunt: deșeurile din hârtie și carton, deșeurile de plastic și deșeurile metalice.

2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializaţi.

3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autorităţile care gestionează problemele de protecţie a mediului şi de sănătate publică.

4) Operatorul împreună cu unitatea administrativ teritoriala/ADI  pot stabili modalitatea de predare şi valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilităţile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă..

5) Operatorul împreună cu unitatea administrativ teritoriala/ADI vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe si alte materiale publicitare, inclusiv in unitatile de invatamant

 

Art. 52.                      

1) În cazul sistemelor de precolectare separată a deşeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acţiuni de selectare şi separare a deşeurilor organice de alte deşeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în statiile de compostare.

2) Deşeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populaţiei, din parcuri şi din pieţe vor fi colectate separat şi vor fi transportate la staţiile de compostare.

 

Art. 53.                      

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligaţii specifice:

a) să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi;

c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale privind funcţionarea acestora;

d) să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor.

 

Art. 54.                      

Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare;

d) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare;

e) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate aparţinând localităţii;

f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

g) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu sortat;

h) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri;

i) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare;

j) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanţa necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei;

k) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul;

l) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

 

 

Art. 55.                      

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă şi de canalizare în emisari sau în reţeaua de canalizare a localităţii.

 

 

SECTIUNEA 6 - Operarea / administrarea  staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare

 

Art. 56.                      

1) Operatorii de salubrizare care prestează activităţi de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale vor depune aceste deşeuri numai la Staţiile de transfer, conform contractului de delegare a gestiunii Serviciului, cu exceptia operatoruluir din zona IV de transfer Botosani-Stauceni.

2) Depozitarea deşeurilor municipale în Staţile de transfer, va avea caracter temporar.

3) Depozitarea temporară în Staţiile de transfer nu va depăşi 1 zi.

4) Operatorii care realizează activităţile de colectare, transport şi transfer a deşeurilor trebuie să aibă o evidenţă strictă a deşeurilor pe care le colectează, pe utilizatori, locuri de colectare şi cantitati.

5) Staţia de transfer trebuie administrată astfel încât să se realizeze condiţii de împiedicare a eliminării şi răspândirii poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer.

6) La transferul deşeurilor către depozitul ecologic, vor fi îndeplinite următoarele condiţii:

a) în cursul operaţiunilor de transfer, autovehiculele de transport al deşeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate; pentru accesul autovehiculelor de transport, se asigură condiţii de spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din staţie, dacă este cazul;

b) pe perioada exploatării staţiei se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor prin dezinsecţie şi deratizare;

c) organizarea si managementul Staţiei va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi perdelelor de protecţie.

7) Staţia de transfer este administrată, conform legislaţiei în vigoare, de operatorul care câștiga contractul de delegare, licenţiat de ANRSC, care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor şi limitării consecinţelor acestora.

8) In rapoartele operative zilnice intocmite in Statiile de transfer, se vor consemna următoarele:

a) cantităţile intrate/iesite;

d) data şi ora fiecărui transport;

e) locul de transfer în cadrul staţiei (rampa).

 

 


 

 

SECTIUNEA 7 - Sortarea deşeurilor de către producători

 

Art. 57.                      

1) Pentru reducerea volumului (si a cantitatii), facilitind manevrarea, şi pentru cresterea gradului de recuperare, deseurile destinate depozitarii trebuie sortate de producătorii de deşeuri la locul de producere.

2) Operatorul împreuna cu unitatea administrativ teritoriala/ADI va stabili modalitatea de predare si valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitatile acordate utilizatorilor care aplica colectarea selectiva.

3) Operatorul impreuna cu Consiliul Judetean Botosani si ADI vor lua masuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea si constientizarea populatiei cu privire la necesitatea preselectarii si valorificarii materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la indemina: mass-media scrisa si audiovizuala, brosuri, afise, inclusiv in scoli.

 

 

 

 

 

SECTIUNEA 8 - Depozitarea deşeurilor în Centrele de colectare

 

Art. 58.                      

Operatorii care asigura Serviciul are si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa depoziteze deşeurile de metal, sticlă, hârtie, voluminoase si deseuri electrice, electronice si electrocasnice (DEEE) în Centrul de colectare;

b) sa evite formarea de stocuri de deseuri, în Centrul de colectare, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;

c) sa se ingrijeasca de depozitarea sau eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de depozitare a deseurilor, colectate selectiv.

 

Art. 59.                      

Spatiile din Centrul de colectare trebuie gestionate astfel incat sa indeplineasca functional urmatoarele conditii: 

a) sa permita depozitarea temporara a materialelor reciclabile;

b) sa fie prevazute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluviala sau din procesul tehnologic de sortare si spalare;

c) sa permita depozitarea temporara, separata, a fiecarui tip de deseu sortat;

d) sa existe posibilitatea de acces in fiecare zona a depozitului fara a exista posibilitatea de contaminare reciproca a diferitelor tipuri de deseuri;

e) sa existe grupuri sanitare si vestiare conform normativelor in vigoare;

f) sa fie dotate cu instalatie de iluminat corespunzatoare, care sa asigure luminanta necesara asigurarii activitatii in orice perioada a zilei;

g) sa fie prevazute cu instalatii de detectie si de stins incendiul;

Administrarea Centrelor de colectare si indeplinirea conditiilor de mai sus revin operatorului  Serviciului.

 

Art. 60.                      

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respecta caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apa si de canalizare in emisari sau in reteaua de canalizare a localitatilor.

 

SECTIUNEA 1  - Drepturile si obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

 

Art. 61.                      

1) Operatorii Servicului vor actiona pentru implicarea detinatorilor de deseuri in gestionarea eficienta a acestora si transformarea treptata a detinatorilor de deseuri in "operatori activi de mediu", cel putin la nivelul habitatului propriu.

2) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea precolectarii selective, in paralel cu constientizarea utilizatorilor asupra tratarii cu responsabilitate a problemei deseurilor.

3) Consiliul Județean Botoșani împreună cu ADI și operatorii se vor implica în campanii privind precolectarea și colectarea selectivă a deșeurilor menajere de la populație pentru conștientizarea, popularizare și instruire a populatiei privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

Autoritatile administratiei publice locale se vor implica in infiintarea sistemelor de precolectare si colectare selectiva a deseurilor menajere de la populatie.

 

Art. 62.                      

 Drepturile si obligatiile operatorului Servicului se constituie ca un capitol distinct in cadrul:

a) regulamentului Serviciului;

b) contractului de delegare a gestiunii Serviciului;

c) contractului de prestare a Serviciului pentru utilizatori(unde este cazul).

 

Art. 63.                      

Operatorii Servicului au urmatoarele drepturi:

a) sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator tarifului aprobat de ADI/CJ, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de ANRSC;

b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c)sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;

d) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual;

e) sa aiba exclusivitatea prestarii Serviciului pentru toti utilizatorii din zona lotului pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

f) sa aplice la facturare tarifele aprobate de ADI;

g) sa suspende sau sa limiteze prestarea Serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii;

h) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

 

Art. 64.                      

Operatorii Serviciului  au urmatoarele obligatii:

a) să țină evidențe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu şi arie de operare(aria de operare este data de fiecare contract de delegare), daca prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai multe servicii, dar și pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate;

b) sa asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

c) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;

d) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii Serviciului si sa acorde bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii Serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de delegare/prestare;

e) sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si ADI, respectiv ANRSC, informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza Serviciul, in conditiile legii;

f) sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in desfasurarea activitatilor;

g) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;

h) sa respecte angajamentele luate prin contractele de delegare/prestare a serviciului de salubrizare;

i) sa presteze Serviciul la toti utilizatorii din zona lotului pentru care are contract de delegare a gestiunii, sa colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si sa lase in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii recipientelor de precolectare si domeniul public;

j) sa instaleze in punctele de colectare recipiente si/sau containere in cantitati suficiente, cu respectarea normelor in vigoare;

k) sa tina la zi, impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale, pe baza taxelor speciale instituite in acest sens.

l) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul Serviciului, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea activitatilor prestate;

m) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor specifice de operare;

n) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectarii selective, in conditiile stabilite de prezentul regulament;

o) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare si sa le inlocuiasca pe cele care prezinta defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare;

p) sa asigure curatenia si igiena cailor publice, a statiilor mijloacelor de transport in comun;

q) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de ADI, la tarife legal aprobate;

r) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de functionare permanent;

s) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa raspunda in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

t) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente situatia, conform reglementarilor in vigoare.

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA a 2-a - Drepturile si obligatiile utilizatorilor

 

Art. 65.                      

1) Au calitatea de utilizator al Serviciului beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti, definiti potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice.

2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

 

Art. 66.                      

Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in conditiile prezentului regulament/contractului de delegare/contractuluide prestare;

b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de delgare/prestare, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale si ADI orice deficiente constatate in sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii Serviciului;

d) sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea intereselor proprii;

e) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind Serviciul despre deciziile luate in legatura cu acest serviciu de catre autoritatile administratiei publice judeteane/locale, ADI, ANRSC sau operator, dupa caz;

f) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciului de salubrizare;

g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor administratiei publice judeteane sau centrale ori instantelor judecatoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect;

h) sa li se presteze serviciul de salubrizare in conditiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;

i) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale;

j) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor administratiei publice locale/judeteane si centrale/ ADI, si centrale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

k) sa fie dotati de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de incarcare si transport in conformitate cu sistemul de precolectare si colectare a deseurilor aplicabil.

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a acestora.

 

Art. 67.                      

Utilizatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a Serviciului(acolo unde exista contract incheiat intre utilizator si operator);

b) sa achite in termenele stabilite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a Serviciului/hotararile autoritatilor administratiei publice locale/hotararile ADI;

c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare;

d) sa asigure preselectarea pe categorii a deseurilor reciclabile, rezultate din gospodariile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si depozitarea acestora in containere numai in locurile special amenajate;

e) sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de ADI si de directia de sanatate publica teritoriala;

f) sa accepte limitarea temporara a prestarii Serviciului ca urmare a executiei unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

g) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare;

i) sa execute operatiunea de colectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de operatorul Serviciului, in conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritatile administratiei publice judetene si prevazute in contract. Fractiunea umeda a deseurilor va fi depusa in saci de plastic si apoi in recipientul de colectare;

j) sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face colectarea, precum si recipientele in care se depoziteaza deseurile municipale in vederea colectarii;

k) sa execute operatiunea de colectare in conditii de maxima siguranta din punct de vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei mediului, astfel incat sa nu produca poluare fonica, miros neplacut si raspandirea de deseuri;

l) sa nu introduca in recipientele de colectare deseuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritatile de mediu;

m) sa colecteze si sa depoziteze selectiv deseurile de ambalaje in recipiente diferite, inscriptionate corespunzator si amplasate de operatorulServiciului in spatiile special amenajate de autoritatile administratiei publice locala;

n) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul public (pana la limita de proprietate); autoritatile administratiei publice locala se vor ingriji de salubrizarea spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a lor;

o) sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au in folosinta din domeniul public, daca este cazul, si sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor si lubrifiantilor sau spalarea autovehiculelor;

p) sa nu arunce deseuri municipale si obiecte de uz casnic pe strazi, in parcuri, pe terenuri virane sau in cosurile de hartii amplasate pe domeniul public ori in locuri publice;

q) sa depoziteze hartiile si resturile marunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizarii mijloacelor de transport si a activitatii desfasurate pe strazile localitatilor in cosurile de hartii amplasate de-a lungul strazilor, in parcuri si alte asemenea locuri;

r) sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul condominiului, gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

s) sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc;

t) sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, in piete, targuri si oboare, in parcuri, locuri de joaca pentru copii si in alte locuri publice.

 

Art. 68.                      

1) La incheierea contractului de prestari servicii(in UAT-urile unde este aplicabil), operatorii au obligatia de a mentiona in contract cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi colectate.

2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care detin in proprietate gospodarii individuale, contractul se incheie pentru numarul total de persoane care au adresa cu acelasi cod postal.

3) In cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde contravaloarea serviciului de salubrizare, respectiv pentru activitatile de colectare-transport, transfer, sortare si depozitare, este achitata de utilizatorii persoane fizice si juridice autoritatilor administratiei publice locale, determinarea cantitatilor de deseuri si a volumului de lucrari prestate se realizeaza astfel:

- determinarea cantitatilor se face prin cantarire la preluarea deseurilor colectate in statiile de transfer, la iesirea din statia de transfer ca urmare a activitatii de transport a deseurilor catre statia de sortare/depozit, la intrarea in depozit/statia de sortare;

- determinarea volumului de lucrari prestate de operatorii de colectare-transport pentru unitatile administrativ-teritoriale se face de ADI Ecoproces, in functie de cantitatea de deseuri inregistrata prin cantarire la statia de transfer, rata de generare a deseurilor, tarifelor aprobate si indeplinirea indicatorilor de performanta. ADI Ecoproces va determina volumul de lucrari prestate in baza rapoartelor lunare intocmite de catre operatori, care trebuie să conțină urmatoarele informații;

   - cantitatea de deșeuri predată operatorilor care desfăsoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeuri;

  - situația tuturor utilizatorilor care au un contract de prestări servicii încheiat cu operatorul (unde este cazul);

   - înregistrări ale activității zilnice de prestare a serviciului pentru fiecare traseu de colectare.

- determinarea  volumului de lucrari prestate de operatorul activitatii de transfer, sortare si depozitare(inclusiv transportul deseurilor la depozit de la statiile de transfer) se face in baza cantitatilor procesate(transferate/sortate/depozitate), tarifelor aprobate si indeplinirii indicatorilor de performanta.

 

Art. 69.                      

1) In vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deseurile menajere si cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii, vor instala containerele necesare asa cum sunt descrise in caietul de sarcini și le vor asigura un sistem de încuiere pentru a nu fi furate. 

2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, tipul acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele mentionate in autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente.

3) Determinarea cantitatilor de deseuri primite la depozite se face numai prin cântărire.

4) Pentru deseurile provenite de la lucrari de constructii, operatorii vor stabili cu producatorii unor astfel de deseuri modalitatea de determinare a cantitatii acestor deseuri, regula fiind de determinare a cantitatilor prin cantarire.


 

Art. 70.                      

1) Reprezentantul ADI va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizarilor venite din partea populatiei activitatea depusa de operator, iar in cazul in care rezulta neconformitati se incheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrarii sau calitatea necorespunzatoare a acesteia.

2) Pe baza procesului-verbal de constatare, CJ/ADI aplica penalitatile mentionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea reprezentand unitati procentuale din valoarea lunara a serviciilor.

 

Art. 71.                      

Pentru activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor la statiile de transfer, respectiv CMID Stauceni, modalitatea de determinare a cantitatilor si modul de facturare va fi reglementata prin procedura de facturare intocmita si aprobata de ADI.

 

 

Art. 72.                      

1) Consiliul judetean/ADI stabileste si aproba valorile indicatorilor de performanta ai Serviciului, dupa dezbaterea publica a acestora.

2) Indicatorii de performanta ai Serviciului sunt cei prevazuti in Anexa 1 la prezentul regulament al Serviciului.

3) ADI/Consiliul Judetean Botosani va monitoriza realizarea de către operator a indicatorilor de performanță ai Serviciului, a clauzelor contractuale și a legislatiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

4) ADI/Consiliul Judetean Botosani va aplica penalitati contractuale operatorului Serviciului in cazul in care acesta nu presteaza Serviciul la parametri de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai Serviciului.

 

Art. 73.                      

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea Serviciului.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca Serviciul, avandu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) prestarea Serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

c) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

d) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

f) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

 

Art. 74.                      

Indicatorii de performanta pentru Serviciul se refera la urmatoarele activitati:

a) contractarea Serviciului;

b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea activitatilor efectuate;

d) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

e) solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f) prestarea Serviciului pentru toti utilizatorii din zona lotului pentru care are hotarare concesionare sau contract de delegare a gestiunii;

g) prestarea de servicii conexe Serviciului: informare, consultanta.

 

Art. 75.                      

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa asigure:

a) gestiunea Serviciului conform prevederilor contractuale;

b) gradul asigurarii colectarii selective a deseurilor de ambalaje si DEEE de la populatie;

c) instalare de recipienti de colectare la utilizatori;

d) evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

e) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii activitatilor efectuate;

f) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

 

Art. 76.                      

In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei publice centrale, judeteane, ADI precum si ANRSC, au acces neingradit la informatii necesare stabilirii:

a) modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de ANRSC;

b) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

c) calitatii si eficientei activitatilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;

d) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru Serviciul;

f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice.

 

Art. 77.                      

Indicatorii de performanta si de evaluare ai Serviciului sunt cuantificati cantitativ si adaptati la specificul județului Botoșani prevăzuți ca Anexa 1la prezentul regulament.

 

Art. 78.                      

Indicatorii de performanta din Anexa 1 la prezentul regulament au caracter minimal si pot fi suplimentați ulterior conform prevederilor legale.

 

Art. 79.                      

Prezentul regulament a fost elaborat şi adoptat  cu respectarea  prevederilor regulamentului-cadru, în funcţie de particularităţile județene şi de interesele actuale şi de perspectivă, ale județului Botoșani.

 

Art. 80.                      

1) Contravenţiile în domeniul serviciului de salubrizare din Județul Botoșani atât pentru utilizatori, cât şi pentru operatori, şi cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevăzute în:

·         Legea nr.51/2006 privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare  ale

·         Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a Localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi

·         Hotărârile Consiliilor Locale sau ADI.

Acestea sunt prezentate in Anexa 3 la Regulament

2) Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către ADI, împuterniciții primarilor şi de împuterniciţii preşedintelui ANRSC.

3) La constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt aplicabile prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 81.                      

Serviciul public de salubrizare in judeţul Botoșani, se prestează in baza contractelor de delegare a gestiunii acestui Serviciu, aprobat prin hotărâri ale AGA ADI/CJ, atribuite in urma castigarii licitațiilor publice.

 

Art. 82.                      

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, membrii asociati ADI vor proceda la încheierea actelor adiționale pentru completarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului, în vederea punerii in aplicare a prezentului regulament care devine obligatoriu pentru operatorii care detin contracte de delegare in judetul Botosani.

 

Art. 83.                      

1) In cadrul contractelor si respectiv actelor adiționale încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si tarifele legale valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri  şi la  actele  normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice.

2) Contractele de prestări servicii se pot încheia de către operator, in conditiile prevazute de contractul de delegare, cu următoarele categorii de utilizatori :

a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanții acestora

b) operatori economici

c) instituții publice

d) asociații de proprietari sau reprezentanții acestora.

 

 

 

Art. 84.                      

1) Prevederile prezentului regulament pot fi actualizate în funcţie de evolutia modului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare, respectiv a sistemului de salubrizare, prin hotarare a AGA ADI ECOPROCES.

 

Art. 85.                      

Prezentul regulament intra in vigoare dupa 30 zile de la data aprobarii.

 

 


 

Termenii si notiunile utilizate in prezentul regulament-cadru se definesc dupa cum urmeaza:

Autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare ANRSC.;

CII – Comerţ, Industrie şi Instituţii

CMID – Centrul Integrat de Management al Deseurilor de la Stauceni

Compost - produs rezultat din procesul de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostarii;

Colectare - strangerea, cu sau fara sortare, a deseurilor in vederea transportarii lor;

Colectare selectiva - colectarea deseurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, in saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;

Depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor, prin depozitare pe sol sau in subteran;

Deratizare - activitatea de stirpire a soarecilor si sobolanilor prin otravire cu substante chimice sau prin culturi microbiene;

Deseu - orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa;

Deseu asimilabil cu deseul menajer - deseu provenit din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseul menajer si care este colectat, transportat, prelucrat si depozitat impreuna cu acesta;

Deseu biodegradabil - deseu care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe;

Deseu cu regim special - deseu a carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator;

Deseu din constructii si demolari - deseu rezultat in urma demolarii sau construirii cladirilor, soselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este incadrat ca deseu periculos conform prevederilor legale in vigoare;4.14.

deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu;

Deseu menajer - deseu provenit din activitati casnice si care face parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

Deseu municipal - deseu menajer si alt tip de deseu care, prin natura sau compozitie, este similar cu deseul menajer si care este generat pe raza localitatii;

Deseuri periculoase - deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;4.18. deseu reciclabil - deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;

Deseuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE - echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul in care acestea devin deseuri;

Deseuri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de intrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului si care sunt precolectate de catre acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

Deșeuri stradale - deșeuri specifice cailor de circulație publica, provenite din activitatea cotidiana a populației, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosfera;

Deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorita dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesita o tratare diferențiata fata de acestea, din punct de vedere al preluării si transportului;

Detinator - producătorul de deșeuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri in posesie;

Dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substante specifice, in scopul eliminării surselor de contaminare;

Dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor in stadiul de larva sau adult cu substante chimice specifice;

Ecarisare - activitatea de colectare a deșeurilor de origine animala/subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in scopul procesării sau incinerării/coincinerarii acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare si manipulare a acestora, dupa caz;

Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații si îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

Gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se asigura evacuarea apelor meteorice;

Incinerare - operația de tratare termica a deșeurilor, cu sau fara recuperare de căldura, realizata in instalații care respecta legislația in vigoare privind incinerarea deșeurilor;

Instalație de incinerare - orice instalație tehnica fixa sau mobila si echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fara recuperarea căldurii de ardere rezultate;

Indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului titular al licenței;

Licența - actul tehnic si juridic emis de ANRSC, prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia;

Neutralizare a deșeurilor de origine animala - activitatea prin care se modifica caracterul periculos al deșeurilor de origine animala prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor in produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

Precolectare - activitatea utilizatorului de strângere si depozitare temporara a deșeurilor municipale sau a deșeurilor solide asimilabile cu deseurile municipale in recipiente, containere ori puncte gospodaresti, amplasate in spatii special amenajate;

Preselectare - activitatea de selectare prealabila a deseurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

Producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri si/sau care efectueaza operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;

Reciclare - operațiunea de prelucrare a unui deșeu in vederea refolosirii;

Salubrizare - totalitatea operațiunilor si activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

Sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotărilor specifice, construcțiilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de salubrizare;

Sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor reciclabile in vederea transportarii lor la operatorii economici specializați;

Stație de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate din aceeași localitate sau din localitati distincte, in vederea transportarii centralizate a acestora la o stație de sortare/tratare sau la un depozit de deșeuri.

Tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitind manipularea sau valorificarea lor;

Utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA 1 INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE IN JUDETUL BOTOSANI

 

 

Nr. crt.

Indicatori de performanţă

Trimestrul

Total

I

II

III

IV

AN

1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

 

Numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi                                       

100%

100%

100%

100%

100%

 

Procent populatie conectata la serviciile de colectare in judet, precum si pe zone (urban, rural)

100%

100%

100%

100%

100%

 

Asigurarea serviciilor de colectare selectiva in judet, precum si pe zone (urban, rural)

100%

100%

100%

100%

100%

1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE

 

a) Numărul de recipiente de precolectare asigurate pe tipuri si dimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări            

90%

95%

100%

100%

100%

 

b) Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la totalul reclamaţiilor privind cantităţile de servicii prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori                                   

100%

100%

100%

100%

100%

 

c) Procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare 

80%

80%

80%

80%

80%

 

d) Numărul de sesizări din partea agenţiilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale                                           

0%

0%

0%

0%

0%

 

e) Numărul anual de sesizări din partea agenţiilor de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi

locale                                           

0%

0%

0%

0%

0%

 

f) Cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deşeuri municipale colectate

20%

20%

20%

20%

20%

 

g) Cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate                                                     

12%

12%

12%

12%

12%

 

h) Penalităţile contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice locale, raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi

0%

0%

0%

0%

0%

 

j) Cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate

10%

7%

4%

2%

5%

 

k) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori                                      

100%

100%

100%

100%

100%

 

m) Procentul de solicitări de la lit. k) rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice

80%

80%

80%

80%

80%

 

n) Valoarea rezultată din valorificarea deşeurilor reciclabile raportată la valoarea totală aferenta activităţii de colectare a deşeurilor (total facturat)

2,3%

2,5%

2,6%

2,6%

2,6%

1.3. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

 

a) Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de utilizatori                             

1%

1%

1%

1%

1%

 

b) Procentul din totalul de la li. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice                                   

100%

100%

100%

100%

100%

 

c) Procentul din totalul de la lit.a) care s-a dovedit a fi întemeiat                           

10%

10%

10%

10%

10%

2  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI                              

2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A SERVICIULUI                                  

 

a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă 

0

0

0

0

0

 

b) Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate                           

0

0

0

0

0

2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

 

a) Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţii        

0

0

0

0

0

 

b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activităţii    

0%

0%

0%

0%

0%

 

c) Numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe activităţi

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 – A - INDICATORI PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE ŞI TRANSPORT

 

INDICATORI CU PENALITATI

 

 

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/
interval de valori

 

Penalităţi propuse

2. Indicatori tehnici

2.1

Colectarea separată a deşeurilor reciclabile, inclusiv ambalaje

Cantitatea de deşeuri reciclabile colectate separat (hârtie şi carton, plastic, metale, sticlă, deşeuri organice) ca procent din cantitatea totală de deşeuri colectate la nivel municipal în Aria de delegare (%)

20% in primi doi ani  an de operare;

 

 

 

 

 

 

 

25% pentru anii 3-5 de operare; şi

 

 

 

 

 

 

 

 

35% pentru anii 6-8 de operare

Până la sfârşitul primului an de operare se aplică anual următoarele penalităţi  la următoarele procente de deşeuri reciclabile colectate separat:

10% sau mai puţin: 100.000 LEI

20% sau mai putin: 50.000 LEI

20% sau mai mult: nicio penalizare

 

Pentru anii 3-5 de operare se aplică anual următoarele penalizări la următoarele procente de deşeuri reciclabile colectate separat:

10% sau mai puţin: 200.000 LEI

20% sau mai putin: 150.000 LEI

mai putin de 25%: 100.000 LEI

25% sau mai mult: nicio penalizare

 

 

Pentru anii 6-8 de operare, următoarele penalităţi ar urma să se aplice anual:

10% sau mai putin: 300.000 LEI

20% sau mai putin: 250.000 LEI

30% sau mai putin: 200.000 LEI

mai putin de 35%: 150.000 LEI

35% sau mai mult: nicio penalizare

 

                                        

INDICATORI FĂRĂ PENALITATI

 

 

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/
interval de valori

 

Comentarii

1. Indicatori de performanţă

1.1

Eficienţă în încheierea Contractelor cu Utilizatorii

(total)

Numărul de contracte încheiate între Operator şi Utilizatori în raport cu numărul de solicitări, pe fiecare categorie de Utilizatori (%)

 

100%

 

In conformitate cu cerinţa formulată în Regulamentul Serviciului de Salubrizare

 (Anexa 1)

1.2

Eficienţă în modificarea Contractelor cu Utilizatorii

(în 10 zile)

Numărul de Contracte cu Utilizatorii modificate în mai puţin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării din partea Utilizatorului, în raport cu numărul de solicitări de modificare a clauzelor contractuale (%)

 

minim 95%

 

In conformitate cu cerinţa formulată în Regulamentul Serviciului de Salubrizare

(Anexa 1)

1.3

Eficienţă în creşterea parametrilor de calitate revazuţi de Contractele cu Utilizatorii

Numărul de contracte modificate în vederea creşterii parametrilor de calitate aferenţi activităţii desfăşurate în raport cu numărul de solicitări juste privind modificarea clauzelor contractuale, pe categorii de activitate (%)

 

minim 95%

In conformitate cu cerinţa formulată în Regulamentul Serviciului de Salubrizare

(Anexa 1)

2. Indicatori tehnici

2.1

Rata de conectare la serviciul de salubrizare

Populaţia deservită de serviciu de colectare deşeuri ca procent din populatia totală din Aria de delegare (%)

100%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.2

Deşeuri menajere periculoase colectate separat

Cantitatea de deşeuri menajere periculoase colectate separat /locuitor şi an în raport cu indicatorul stabilit în planurile de gestionare a deşeurilor (%)

 

75 - 125%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.3

Deşeuri menajere periculoase colectate separat trimise la tratare /depozitare

Cantitatea de deşeuri menajere periculoase colectate separat trimisă la tratare /depozitare ca procent din cantitatea totală colectată de deşeuri menajere periculoase în Aria de delegare (%)

minim 90%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.4

Deşeuri voluminoase colectate separat

Cantitatea de deşeuri voluminoase colectate separat /locuitor şi an ca procent din indicatorul stabilit în planurile corespunzătoare de gestionare a deşeurilor (%)

75 - 125%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.5

Deşeuri voluminoase trimise la tratare/valorificare/

depozitare

Cantitatea de deşeuri voluminoase colectate separat trimisă la tratare/depozitare ca procent din cantitatea totală de deşeuri voluminoase colectate din Aria de delegare (%)

 

 

 

minim 90%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.6

Deşeuri provenite din constructii şi demolări colectate separat de la populaţie

Cantitatea de deşeuri provenite din construcţii şi demolări colectată separat /locuitor şi an ca procent din indicatorul  stabilit în planurile corespunzătoare de gestionare a deşeurilor (%)

 

75 - 125%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.7

Deşeuri provenite din construcţii şi demolări de la populaţie trimise la tratare /

valorificare

Cantitatea de deşeuri provenite din construcţii şi demolări colectată separat de la populaţie trimisă spre tratate /depozitare ca procent din cantitatea totală de deşeuri provenite din construcţii şi demolări din Aria de delegare (%)

 

100%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 – B – INDICATORI PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE, DEPOZITARE

INDICATORI  DE PERFORMANTA OPERATIONALI

 

 

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/
interval de valori

 

Penalităţi propuse

1. Indicatori de performanţă pentru activitatea de sortare in Statia de sortare Stauceni

1.1

Eficienţă în sortare pentru staţia de sortare

Cantitatea totală de deşeuri valorificate ca procent din cantitatea totală de deşeuri (reciclabile uscate) acceptată la Instalaţia de deşeuri (%)

Minim 80 %

 

Se va aplica următorul sistem de gradat de penalizare în caz de mai putin de 80% pe an:

10% sau mai puţin: 80.000 LEI

20% sau mai puţin: 70.000 LEI

30% sau mai puţin: 60.000 LEI

40% sau mai puţin: 50.000 LEI

50% sau mai puţin: 40.000 LEI

60% sau mai puţin: 30.000 LEI

70% sau mai puţin: 20.000 LEI

Între 70% şi 80%: 10.000 LEI

80% sau mai mult: nicio penalizare

2. Indicatori de performanţă pentru activitatea de depozitare la depozitul conform Stauceni

2.1

Gradul de compactare

Operatorul va asigura un grad de compactare cât mai mare posibil al deşeurilor in depozitul de deşeuri (tone/m3)

Minim

0,8 tone/m3

Se aplica o penalitate de 10.000 LEI in cazul unui grad de compactare mai mic de 0,8 tone/m3 calculat pe baza cantităţii de deşeuri depozitate şi creşterea volumului deşeurilor depozitatetrimestrial (indicatorul se va calcula la fiecare 3 luni)

 

 

 

 


 

ANEXA 2 STATII DE TRANSFER/DEPOZIT SI NUMARUL DE LOCUITORI ARONDATI  STATIILOR DE TRANSFER  IN JUDETUL BOTOSANI

 

Zona I. DOROHOI

   

Localitate

Populatie

 
 

Localitate

2.011

 

Păltiniş

2.794

 

Darabani

9.893

 

Conceşti

1.761

 

Hudeşti

6.067

 

Suharău

4.792

 

Cristineşti

3.617

 

Ibăneşti

3.901

 

Pomârla

2.661

 

Hilişeu-Horia

3.415

 

Dersca

3.124

 

Lozna

1.890

 

Mihăileni

2.326

 

Cândeşti

1.847

 

Havârna

4.569

 

George Enescu

3.279

 

Dorohoi

24.309

 

Şendriceni

3.895

 

Cordăreni

1.783

 

Broscăuţi

2.928

 

Văculeşti

1.948

 

Vârfu Câmpului

3.420

 

Corlăteni

2.211

 

Dimăcheni

1.413

 

Brăeşti

1.937

 

Leorda

2.181

 

TOTAL

101.961

 
     

Zona II. SAVENI

   

Localitate

 

 

 

 

Localitate

 

 

Rădăuţi-Prut

3.339

 

Viişoara

1.953

 

Mileanca

2.726

 

Coţuşca

4.627

 

Mitoc

1.878

 

Vorniceni

4.052

 

Ştiubieni

2.695

 

Drăguşeni

2.556

 

Adăşeni

1.388

 

Avrămeni

3.751

 

Manoleasa

3.315

 

Saveni

6.999

 

Vlăsineşti

3.132

 

Hăneşti

2.176

 

TOTAL

44.587

 
     

 Zona III. ŞTEFANESTI

 

Localitate

 

 

 

 

Localitate

 

 

Mihălăşeni

2.214

 

Stefanesti

5.314

 

Dobârceni

2.729

 

Truşeşti

5.229

 

Durneşti

3.741

 

Româneşti

1.944

 

Santa Mare

2.749

 

Ripiceni

1.917

 

TOTAL

25.837

 
     

ZONA IV. STAUCENI

 

Localitate

 

 

 

 

Localitate

 

 

Mihai Eminescu

6.954

 

Răchiţi

4.443

 

Unţeni

2.771

 

Botoşani

106.847

 

Stăuceni

3.619

 

Curteşti

4.577

 

Băluşeni

4.670

 

Blândeşti

2.000

 

Corni

6.545

 

Vorona

7.492

 

Cristeşti

4.535

 

Gorbăneşti

3.434

 

Suliţa

3.060

 

Albeşti

6.387

 

Lunca

4.355

 

Todireni

3.323

 

Hlipiceni

3.420

 

Călăraşi

3.553

 

Răuseni

2.817

 

Vlădeni

4.560

 

Ungureni

6.623

 

Tudora

5.096

 

Bucecea

4.274

 

Roma

3.249

 

Nicşeni

2.604

 

Dângeni

3.033

 

TOTAL

214.241

 
     

Zona V. FLAMANZI

 

Localitate

 

 

 

 

Localitate

 

 

Copălău

4.053

 

Cosula

2.944

 

Flamanzi

10.136

 

Frumuşica

5.657

 

Prăjeni

3.210

 

TOTAL

26.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 LISTA CONTRAVENTII

 

Descriere

Prevedere legala

Recipient

Cuantum

prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (1)

Operatori

30.000 – 50.000 Lei

atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (1)

Autoritati

30.000 – 50.000 Lei

încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deţine licenţă.

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (1)

Primar

30.000 – 50.000 Lei

nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către autorităţile executive ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (1)

Operatori

30.000 – 50.000 Lei

nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) „Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale”

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (1)

Autoritati

30.000 – 50.000 Lei

neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini propriu al serviciului

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (2)

Primar

10.000 – 30.000 Lei

nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (21)

Autoritati

5.000 – 15.000 Lei

fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (22)

N/A

1.500 – 3.000 Lei

refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (23)

Utilizator

500 – 1.000 Lei

încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (6) lit. d) „Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:

[...]

d)să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară;

Lege 101 / 2006, Art 30, alin (24)

Utilizator

100 – 300 Lei

Furnizarea/Prestarea serviciilor de utilitati publice fara licenta atrage raspunderea administrativa sau contraventionala, dupa caz, a celor vinovati si constituie motiv de revocare a hotarârii de dare în administrare, respectiv a hotarârii de atribuire, precum si de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz

Legea 51 / 2006

Art. 33, alin (5)

Operator

A se stabili de catre Autoritati [dupa caz]

nerespectarea de catre utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (1)

Utilizator

500 – 1.000 Lei

modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (1)

Utilizator

500 – 1.000 Lei

sistarea nejustificata a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupa achitarea la zi a debitelor restante

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (2)

Operator

5.000 – 10.000 Lei

încalcarea de catre operatori a prevederilor reglementarilor tehnice si/sau comerciale, inclusiv a reglementarilor-cadru ale serviciilor de utilitati publice stabilite de autoritatile de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (3)

Operator

10.000 – 50.000 Lei

refuzul operatorilor de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare competente datele si/sau informatiile solicitate ori furnizarea incorecta si incompleta de date si/sau informatii necesare desfasurarii activitatii acestora

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (3)

Operator

10.000 – 50.000 Lei

furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice în afara parametrilor tehnici si/sau calitativi adoptati prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliti prin normele tehnice si/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competenta

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (3)

Operator

10.000 – 50.000 Lei

nerespectarea de catre unitatile administrativ-teritoriale sau de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice a dispozitiilor prezentei legi si a celorlalte reglementari specifice serviciilor de utilitati publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a masurilor dispuse de autoritatile de reglementare competente

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (3)

Autoritati

10.000 – 50.000 Lei

refuzul operatorilor de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta, precum si obstructionarea acesteia în îndeplinirea atributiilor sale

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (4)

Operator

30.000 – 50.000 Lei

neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (4)

Operator / Autoritati

30.000 – 50.000 Lei

furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de catre operatorii fara licenta eliberata potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenta a carei valabilitate a expirat

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (4)

Operator

30.000 – 50.000 Lei

furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara hotarâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, sau fara contract de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (4)

Operator

30.000 – 50.000 Lei

practicarea unor preturi si/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autoritatile administratiei publice locale ori, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, în baza metodologiilor stabilite de autoritatile de reglementare competente

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (4)

Operator

30.000 – 50.000 Lei

delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice fara respectarea prevederilor prezentei legi, a legislatiei specifice fiecarui serviciu sau a procedurii de delegare

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (4)

Autoritati

30.000 – 50.000 Lei

aprobarea obiectivelor de investitii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilitati publice fara respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriului si de protectia mediului, adoptate potrivit legii

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (4)

Autoritati

30.000 – 50.000 Lei

nerespectarea de catre operatori a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii populatiei, a mediului de viata al populatiei si a mediului

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (4)

Operator

30.000 – 50.000 Lei

nerespectarea de catre unitatile administretiv-teritoriale a prevederilor art. 50 alin. (4) referitoare la reorganizarea serviciilor de utilitati publice în conformitate cu modalitatile de gestiune prevazute la art. 22, respectiv la reorganizarea regiilor autonome furnizoare/prestatoare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4), art. 28 alin. (2) si art. 29 alin. (4).

Legea 51 / 2006

Art. 47, alin (4)

Autoritati

30.000 – 50.000 Lei

 

 

 

 

 

 

In conformitate cu Legea 101 / 2006, Art. 30, alin (3):

(3)Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(24), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de salubrizare

 

 

«Inapoi«

COMENTARII

  1. Nu exista nici un comentariu. Fii primul care isi exprima parerea!

SPUNE-TI OPINIA

caractere ramase.